ČAS SPOMALIŤ

Informačný materiál k projektu umeleckej intervencie na asfalte v Košiciach

Riešitelia: Mesto Košice, Iniciatíva Poď na dvor, HUBa, Street Art Communication, Cyklokoalícia Košice, KLUB, Tabačka Kulturfabrik

Trvanie projektu: 2022 – 2025

Realizácia intervencie: 2023

Financovanie: Nadácia Bloomberg Philanthropies

Kontakt: PhDr. Ivana Skoumalová, PhD., 0907 274 761, skoumalova.iva@gmail.com

Ing. Arch. Pavol Mészáros, PhD., 0948 904 432, pavol@huba.ngo

1. Kontext projektu

Projekt Čas spomaliť bol vyvolaný grantovou výzvou Asphalt Art Initiative a Bloomberg Philanthropies, ktorej cieľom je podporiť projekty zamerané na zvyšovanie bezpečia chodcov v Európskych veľkomestách (nad 100 000 obyvateľov), oživenie verejných priestranstiev a rozvoj dotknutých komunít či podnikateľských subjektov. Jednalo sa o tretie kolo výzvy, v ktorej bolo podporených 19 európskych miest, medzi nimi aj projekt Košíc – Čas spomaliť. Tento nový projekt v Košiciach bude stavať na úspechu 42 grantov Asphalt Art Initiative, ktoré boli udelené v mestách v USA a na pilotných projektoch v troch európskych mestách. K dnešnému dňu bolo dokončených 31 projektov. Do procesu navrhovania a inštalácie umeleckých intervencií na asfalte sa zapojilo takmer 7 000 členov komunít a takmer 150 umelcov.

Nedávna štúdia Asphalt Art Safety Study realizovaná spoločnosťou Bloomberg Philanthropies v spolupráci so Sam Schwartz Consulting ukázala, že bezpečnosť premávky sa v rámci kohorty 22 projektov umenia na asfalte preukázateľne zlepšila a došlo k 50 percentnému poklesu počtu nehôd, do ktorých boli zapojení aj chodci a/alebo cyklisti. Informácie o spomínanom výskume a ďalšie informácie o každom z projektov sú dostupné na stránke Asphalt Art Initiative.

Projekt Čas spomaliť predložil kolektív organizácií pôsobiacich v oblasti komunitného rozvoja (Iniciatíva Poď na dvor, KLUB), urbanizmu (HUBa), umenia (Street Art Communication), kultúry (Tabačka Kulturfabrik) udržateľnej mobility (Cyklokoalícia Košice) a Mesto Košice.

Projekt reaguje na trend ukľudňovania dopravy a zvyšovania bezpečnosti chodcov vo svetových metropolách, ale aj na potrebu prispieť k ochrane verejného zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje na časté nehody, alebo incidenty, v ktorých sú účastníkmi aj chodci a zdôrazňuje, že tieto incidenty sú kompletne preventabilné.

Projekt nadväzuje na ciele mesta a Košického samosprávneho kraja v rámci projektu Integrovaná územná stratégia udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti. Medzi opatrenia a aktivity zamerané na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy, patrí zvyšovanie bezpečnosti cyklistickej dopravy a budovanie prvkov upokojovania dopravy. 

Dokument Plán udržateľnej mobility aktualizovaný v roku 2022 určuje križovatku vybranú pre tento projekt (medzi Daňovým úradom a Mlynskou Baštou) ako zle riešenú a zároveň jednu z najnebezpečnejších v meste. V budúcnosti by teda malo dôjsť k premene križovatky. Ulica Gorkého má nadmernú hlučnosť, čomu by malo spomalenie dopravy pomôcť. Odporúčané je správne využívať súčasnú infraštruktúru s premysleným zdieľaním verejného priestoru s verejnou dopravou, cyklistami a chodcami.

Podľa plánu udržateľnej mobility2 (str. 84) má upokojovanie dopravy za cieľ “znížiť mieru tranzitnej dopravy na obslužných komunikáciách a presunúť ju na nosnú sieť zberných kapacitných komunikácií. Cieľom upokojovania dopravy je skvalitniť verejné priestranstvá mesta a prispieť k zvyšovaniu kvality života. Dôsledkom upokojovania dopravy sú tichšie a bezpečnejšie ulice pre chodcov, cyklistov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky za súčasného ponechania možnosti dostať sa automobilom k cieľu cesty.” V prieskumoch pri v otvorenej otázke „Aké sú z Vášho pohľadu kritické miesta pre cyklistov v meste Košice?“ bola na 3. mieste riešená križovatka. Odporúčané je tu tiež zriadiť autobusový pruh s prioritou jazdy hromadnej dopravy.

Pre žiadosť o grant z nadácie Bloomberg Philanthropies (júl 2022) bolo potrebné zvoliť lokalitu, definovať problém v oblasti bezpečia chodcov a cyklistov a navrhnúť predbežnú ideu jeho riešenia s cieľom zvýšiť bezpečie v predmetnej lokalite. Kolektív riešiteľov projektu vytvoril predbežné riešenie, pred podaním žiadosti však neprebehla odborná diskusia a nebol vytvorený konsenzus s ďalšími odbornými organizáciami. Tento proces bude započatý v novembri 2022 a tento dokument má informovať odborné organizácie a ďalších stakeholderov o zámere projektu, jeho obsahu, cieľoch, časovom pláne a výstupoch. 

2. Zámer projektu

Zámerom projektu je zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov dosiahnuté skrz inštaláciu umeleckej intervencie na asfalte vo vybranej lokalite v blízkosti centra mesta na križovatke ulíc Gorkého, Hviezdoslavova a Strojárenská. Jedná sa o frekventovaný úsek s intenzívnou dopravou a problematický úsek pre chodcov a tiež mobilitu cyklistov. Toto dopravné riešenie v prospech automobilovej dopravy ovplyvnil urbanistický názor „Athénskej charty“, ktorý bol realizovaný od 50-tych až 80-tych rokoch minulého storočia pod tlakom enormného rozvoja individuálnej automobilovej dopravy vo väčšine európskych a svetových miest. Križovatka s nevhodným dizajnom sa postupným historickým vývojom dostala do stavu, kedy nepostačuje pre potreby všetkých účastníkov cestnej premávky a je vyslovene nebezpečným miestom pre najzraniteľnejších účastníkov a účastníčky cestnej premávky. Prekračovanie maximálnej povolenej rýchlosti pre automobily a dlhé priechody bez svetelnej signalizácie zvyšujú počet nebezpečných kolízií a občania vnímajú túto oblasť ako nebezpečnú a verejný priestor ako ťažko navigovateľný. Chýbajúca infraštruktúra pre cyklistov tento problém umocňuje a situáciu ešte sťažujú vodiči a vodičky, ktorí do križovatky v tvare kruhu jazdia nebezpečne rýchlo. Ďalší problém je viditeľný v oblasti kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik, kde je riziko nebezpečných kolízií návštevníkov kultúrneho centra s automobilmi, či už pri dennej prevádzke, alebo pri masových udalostiach spojených s kultúrnymi podujatiami. 

Projekt nadväzuje na predošlé snahy riešiť dopravnú situáciu v tejto lokalite, ale aj na potrebu revitalizácie verejného priestoru v okolí Mlynského náhonu tak, aby bola táto oblasť mesta k dispozícii nielen rýchlej preprave cez mesto ale bola aj príjemným verejným priestorom pre peších, ktorý bezpečne prepája jednotlivé časti mesta. V uplynulej dobe bol realizovaný festival Návrat vody do mesta, ktorý uzavrel štvorprúdovú cestu a tiež bola realizovaná architektonická súťaž na revitalizáciu Mlynského náhonu, ktorá taktiež uvažuje s úpravami v tejto oblasti a predkladá štúdie riešenia v súvislosti s víziami transformácie v lokalite. Dlhodobým cieľom mesta je ukľudňovanie dopravy v centre a podpora zdravého životného štýlu obyvateľov prioritizáciou a zvýhodňovaním najzraniteľnejších účastníkov cestnej dopravy – chodcov a cyklistov, čo zodpovedá svetovým trendom vo veľkomestách. 

Predbežné vymedzenie lokality je prezentované na grafickom znázornení (Obr.1 a Obr.2). Konkretizovanie finálnej podoby je súčasťou procesu spolupráce s relevantnými inštitúciami. Záujmová oblasť sa môže malými zmenami odlišovať od prvotného návrhu.

2.1. Ciele projektu

 • zvýšenie bezpečnosti na ceste skrz úpravu cestných koridorov, priechodov pre chodcov a okolitého verejného priestoru 
 • zlepšenie estetického vnímania verejného priestoru a zvýšenie miery vnímaného bezpečia
 • otvorenie a podpora verejnej diskusie k téme dopravy (podpora pešej dopravy, ukľudňovanie individuálnej automobilovej dopravy, udržateľná mestská mobilita, atď.)

Obr 1. Orientačné grafické znázornenie priestoru pre návrh umeleckej intervencie (križovatka a námestie)

Obr 2. Orientačné grafické znázornenie priestoru pre návrh umeleckej intervencie (Gorkého ul.)

3. Obsah projektu

Obsahom projektu je umelecká intervencia na asfalte, súčasťou ktorej bude mapovanie vnímania verejného priestoru, bezpečia a potrieb chodcov a cyklistov v danej lokalite a sledovanie reakcie na zmenu v dopravnej situácii po zásahu (po roku a znova po dvoch rokoch).

Súčasťou predbežného návrhu je premena cestného koridoru na Gorkého ulici, konkrétne zmena počtu jazdných pruhov (resp. ponechanie iba jedného jazdného pruhu v rozsahu Garbiarska-Hviezdoslavova), premena územia priechodov pre chodcov tak, aby sa čas priechodu pre chodcov skrátil a premena “námestia” medzi Hviezdoslavovou a Továrenskou ulicou, ktorá skvalitní tento zanedbaný verejný priestor a zlepší vnímanie priestoru námestia obyvateľmi a obyvateľkami mesta. 

3.1. Konsenzuálna tvorba finálneho návrhu intervencie

Magistrát mesta Košice akceptuje a podporuje plán realizovať túto intervenciu a udelil povolenie na jeho realizáciu, zároveň je členom projektového tímu. Projektový tím bude hľadať finálne riešenie spolu s relevantnými stakeholdermi. 

Za účelom dosiahnutia konsenzu o finálnom návrhu a riešení dopravy v tejto lokalite budeme v počiatočnej fáze organizovať individuálne stretnutia s odborníkmi a odborníčkami z relevantných inštitúcií, ktorí tiež budú pozvaní na spoločné stretnutia – workshopy pre usmernenie technického riešenia. Následne budeme rovnakým spôsobom riešiť umelecký návrh maľby za prítomnosti kompetentných odborníkov z oblasti dopravy a plánovania.

3.2. Výber umelcov/kýň pre tvorbu umeleckého návrhu

Umelecký návrh intervencie bude vznikať pod kuratelou organizácie Street Art Communication. Vybraní umelci/umelkyne, resp. kolektív umelcov bude prizvaný na stretnutia projektového tímu a na workshopy zamerané na zorientovanie sa v projektovom zámere, dopravných špecifikách riešenia a pod. 

3.3. Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou

Kľúčovým aspektom umeleckej intervencie je mapovanie potrieb obyvateľov a obyvateliek v kontexte bezpečného pohybu v mestskom prostredí a mapovanie správania účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel), ktoré zrealizujeme v počiatočnej fáze projektu. Tieto dáta využijeme neskôr pri odborných diskusiách s relevantnými inštitúciami pre tvorbu finálneho návrhu intervencie. 

V priebehu projektu budeme odbornú a laickú verejnosť informovať prostredníctvom vytvorených komunikačných platforiem (web, sociálne siete), komunikačných kanálov mesta Košice a organizácií v projektovom tíme, resp. partnerov. Po vytvorení finálneho návrhu intervencie zrealizujeme verejnú prezentáciu vo verejnom priestore tak, aby obyvatelia mesta boli informovaní o plánovanej intervencii. O kľúčových míľnikoch projektu budeme informovať prostredníctvom tlačových správ zaslaných do médií.

Čo sa týka realizácie intervencie (maľovanie na asfalt), prostredníctvom tradičných a sociálnych médií pozveme k aktívnej účasti na inštalácii širokú komunitu obyvateľov, aktivistov, umelcov, návštevníkov kultúrneho centra Tabačka, zamestnancov okolitých budov, študentov miestnej umeleckej školy a pod. Členovia projektového tímu už mnoho rokov spolupracujú na  rôznych projektoch, čo nám pomôže osloviť značný počet dobrovoľníkov. Dobrovoľníci budú riadne zaškolení tak, aby bol proces maľovania na asfalt efektívny a bezpečný. Náhodne prechádzajúca verejnosť sa bude môcť zapojiť do maľby vo vybraných časoch s asistenciou koordinátorov. Zapojenie komunity do maľby je dôležitým aspektom tohto projektu a má okrem iného prispieť k prijatiu intervencie verejnosťou. 

3.4. Trvanie umeleckej intervencie

Intervencia je dočasná (1-2 roky) a má informovať o efektivite takéhoto nízkonákladového typu intervencie na zvýšenie bezpečia chodcov a cyklistov. Projekt prispeje k nastaveniu dlhodobej transformácie územia prostredníctvom údajov získaných mapovaním a testovaním tohto umeleckého a dopravného zásahu pred a po intervencii. Úspešná realizácia tohto projektu môže slúžiť ako pilotný projekt realizácie finančne nenáročných riešení pre rozvoj slovenských miest smerom k vyššej bezpečnosti na ceste a udržateľnej mobilite.

Udržateľnosť maľby v priebehu tohto vymedzeného obdobia bude zabezpečená špeciálnymi nátermi a prípadným domaľovaním v opotrebovaných úsekoch.. K odstráneniu maľby by malo dôjsť po asi dvoch rokoch od jej inštalácie, eventuálne skôr, ak by sa ukázalo, že je intervencia kontraproduktívna a prispieva k zníženiu bezpečia v danej lokalite. 

3.5. Meranie efektu intervencie

Ako bolo povedané vyššie, efekt intervencie budeme merať pred a po intervencii. Plánujeme použiť niekoľko typov metrík. Na začiatku zrealizujeme komunitný prieskum vnímania bezpečnosti na ceste a celkového vnímania lokality. Taktiež budeme merať rýchlosť prejazdu vozidiel na Gorkého ulici a čas čakania chodcov na priechodoch pre chodcov na Gorkého ulici a Hviezdoslavovej ulici za rôznych podmienok (napr. hustá premávka, dopravná špička, situácia v nočných hodinách, atď.). Čo sa týka zberu údajov po intervencii, zopakujeme vyššie uvedený plán zberu údajov po 1 roku a znova po 2 rokoch od implementácie intervencie, aby sme zhodnotili dopad intervencie. 

Okrem toho budeme sledovať aj ďalšie metriky, napríklad počet vylepšených priechodov pre chodcov, počet dobrovoľníkov zapojených do intervencie, počet partnerských organizácií zapojených do projektu a podobne, tieto metriky však bude potrebné zaznamenať len raz. 

Kompletný zoznam sledovaných metrík v troch sledovaných oblastiach:

1) Bezpečnosť a mobilita

Zmena rýchlosti vozidiel

Zmena vnímania bezpečnosti (dopravnej a/alebo osobnej)

Počet upravených jazdných pruhov

Zmena čakacích dôb na prechode pre chodcov

Počet nových alebo vylepšených priechodov pre chodcov

Skrátené prechody pre chodcov (vzdialenosť a/alebo čas prechodu)

2) Verejný priestor

Zmena vnímania lokality

Zníženie počtu sťažností 

Množstvo nového alebo vylepšeného priestoru pre chodcov

Plocha umeleckých diel v metroch štvorcových

3) Zapojenie komunity

Počet ľudí zapojených do prieskumu

Počet ľudí schvaľujúcich projekt

Počet dobrovoľníkov

Počet interakcií sociálnych médií

Počet zapojených partnerských organizácií

3.6. Realizácia intervencie na mieste

Projekt bude inštalovaný v priebehu letných mesiacov 2023. Pre zaistenie bezpečnosti počas inštalácie budú osadené dopravné zábrany tak, aby vytvorili vizuálnu a fyzickú bariéru, ktorá zabráni autám v jazde v danom pruhu. Maľba bude realizovaná na etapy tak, aby bola zabezpečená plynulá doprava cez riešenú lokalitu. Maľbu bude realizovať tím dobrovoľníkov v spolupráci s umelcami. Vo vybraných časoch bude možné zapojiť verejnosť do realizácie maľby pod dohľadom koordinátorov. Tabačka Kulturfabrik poskytne zázemie pre realizáciu maľby. 

3.7. Harmonogram schvaľovacieho procesu projektu (dopravná časť)

 1. zber dát (dopravné dáta, prieskumy verejnosti)
 2. vytvorenie projektu na základe získaných dát
 3. podanie žiadosti na Referát dopravy (Magistrát mesta Košice)
 4. schvaľovanie na Krajskom dopravnom inšpektoráte
 5. finálne stanovisko Referátu dopravy

4. Časový plán projektu 2022 – 2025

5. Projektový tím

Koordinácia projektu

Ivana Skoumalová /Iniciatíva Poď na dvor, oz.

vedenie projektu, manažment projektu, zber dát, komunikácia s verejnosťou; komunitná aktivistka a výskumníčka so skúsenosťami s riadením projektov v miestnej komunite a vedeckých projektov v oblasti psychológie a verejného zdravia 

Pavol Mészáros/HUBa, oz.

manažment projektu, dopravné riešenia; architekt so skúsenosťami v oblasti urbanizmu a udržateľnosti 

Adrián Chreň/Cyklokoalícia Košice

dopravné riešenia, zber dát; aktivista, odborník na mobilitu a konzultant pre udržateľnú mobilitu 

Radomir Sorger/ Referát dopravy Magistrátu mesta Košice

koordinátor projektu za mesto Košice

Kurátor dizajnu 

Viktor Feher/Street Art Communication

výber umelcov, kuratela umeleckého návrhu a realizácie diela; umelec, zakladateľ Street art festivalu v Košiciach 

Koordinácia dobrovoľníkov 

Ján Gálik/KLUB 

sociálny aktivista pracujúci so zraniteľnými skupinami, mládežou 

Martin Pavlov 

nezávislý umelec, taktický aktivista v mestských priestoroch 

Odborné konzultácie

Petr Kropp/ Útvar hlavného architekta Magistrátu mesta Košice

hlavný architekt mesta Košice

Podpora pri realizácii intervencie na mieste

Martin Dubéci/Tabačka Kulturfabrik 

generálny manažér 

6. Partneri projektu

Do projektu budú oslovení a zahrnutí ďalší stakeholderi, ktorých činnosť súvisí s daným projektom alebo sa ich inak dotýka (napríklad ich prevádzky sú umiestnené v blízkosti umeleckej intervencie), prípadne môžu pomôcť riešeniu a realizácii projektu:

Pracovná skupina

IDS Východ, s. r. o. – Integrovaný dopravný systém, rieši tému integrácie typov dopravy

DPMK, a. s. -Dopravný podnik mesta Košice

KDI – Krajský dopravný inšpektorát

CIKE – spolupráca na prieskumoch; využitie MUL (Mobile Urban Lab) karavanu na

prezentáciu finálneho návrhu intervencie verejnosti

Dopravný psychológ – konzultácie k téme facilitátorov zmeny správania účastníkov cestnej

premávky v smere k vyššej bezpečnosti a potenciálnych benefitov umeleckej intervencie na spomalenie dopravy 

Mesto Košice

Ministerstvo dopravy

Okolité budovy a prevádzky

Kebab stánok

Hotel Yasmin

Daňový úrad

Železnice Slovenskej republiky

Bastion

byt. dom Továrenská 18

byt. dom / domy komplexu Rezidencia Mlynská bašta – Továrenská 5, 7 + Štefánikova 68

byt. dom Gorkého 4

byt. dom Garbiarska 11

Dobrovoľníci počas realizácie maľby

Ateliéry Strojárenská (VUC)

Fakulta Umení TUKE

ŠÚV

Grafity Škola

Romathan

Dobrovoľnícke centrum KSK

Dobrovoľnícke centrum Košíc

Vytipované inštitúcie a organizácie by sa mohli aktívne zapojiť do realizácie maľby, čo by mohlo prispieť k prepojeniu týchto komunít a taktiež poslúžiť ako vzdelávacia aktivita, najmä pre umelecky orientované organizácie. 

Širšia podpora projektu

Volvo

T-Systems

US Steel

NES

Antik 

Vytipované organizácie by mohli mať záujem na sponzorovaní projektu, prípadne na inej forme obohatenia projektu, napríklad poskytnutím určitého typu dát, ktoré zbierajú (napr. Antik čo sa týka cyklodopravy). 

Inklúzia

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

DSS Garbiarska 

OZ Bez bariéry

Rodičia s deťmi 

Samospráva

Starosta MČ Košice – Staré Mesto

Starosta MČ Košice – Sever

Košický samosprávny kraj

Magistrát mesta Košice

Ďalšie záujmové organizácie

Mlynský náhon o.z.

Žilinská univerzita v Žiline – Stavebná fakulta 

Žilinská univerzita v Žiline – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Technická univerzita v Košiciach – Stavebná fakulta

7. Príklady dobrej praxe

Kansas, USA

Zvýšenie bezpečnosti na ceste úpravou cestného koridoru v okolí priechodov pre chodcov

 • Priemerná rýchlosť na križovatke klesla o 45 % a najnebezpečnejšie, nelegálne rýchlosti boli odstránené.
 • Priechody pre chodcov sa skrátili o 52 %, vďaka čomu chodci prechádzajú cez ulicu rýchlejšie.
 • Percento chodcov, ktorí uvádzajú, že sa na križovatke cítia „veľmi bezpečne“, sa zvýšilo z 23 % na 63 %.

Viac informácií o projekte: https://asphaltart.bloomberg.org/projects/kansas-city-mo-using-art-to-make-a-safer-intersection/

Lancaster, USA

Zvýšenie bezpečia zabezpečením lepšej orientácie na križovatke

 • Priemerná rýchlosť na križovatke klesla o 20 %.
 • Miera ustupovania vodičov chodcom s právom prednostnej jazdy vzrástla o 10 %.
 • Počet cyklistov sa zvýšil o 12 %.

Viac informácií o projekte: https://asphaltart.bloomberg.org/projects/lancaster-pa-making-an-intersection-easier-to-navigate/

Baltimore, USA

Zvýšenie bezpečnosti na ceste v okolí školy úpravou troch priechodov pre chodcov

 • Prechodové vzdialenosti sa skrátili na polovicu
 • Percento áut ustupujúcich chodcom sa zvýšilo z 37 % na 78 %

Viac informácií o projekte: https://asphaltart.bloomberg.org/projects/baltimore-md-surrounding-a-school-with-safe-crossings/

Huntington, USA

Viac informácií o projekte: https://asphaltart.bloomberg.org/projects/huntington-wv-enlivening-distressed-neighborhoods-with-community-inspired-art/

Denver, USA

Viac informácií o projekte: https://asphaltart.bloomberg.org/projects/denver-co-improving-a-thoroughfare-with-community-space/

Jedna odpoveď na na “ČAS SPOMALIŤ”

 1. WordPress komentátor Avatar

  Ahoj, toto je komentár.
  Pre správu, úpravu alebo mazanie komentárov si pozrite sekciu Komentáre na nástenke.
  Profilové obrázky komentujúcich sprostredkúva služba Gravatar.